14 de desembre de 2017

Salvem les pensions

La preocupació pel finançament del sistema públic de pensions és un tema recurrent en la premsa, les tertúlies i en el debat polític. Però pocs alerten de la necessitat de recuperar la sobirania monetària per a resoldre els problemes de finançament que pateixen els estats europeus del sud, que ofegats per les imposicions de Brussel·les intenten atraure capitals estrangers a canvi d'importants rebaixes fiscals i de cessió de sobirania a favor de les transnacionals. 


Però el problema no és la falta de diners per a finançar les pensions, sinó la capacitat dels estats per a emetre diners quan és necessari, ja que aquest model no permet a l'estat espanyol:

 1.  Emetre la seua pròpia moneda, en haver cedit la seua sobirania a la UE.
 2. Finançar-se amb impostos sense ofegar als treballadors, sustentadors de la recaptació tributària, ja que el marc legislatiu europeu permet a les empreses deslocalitzar-se a la recerca de la menor tributació.
 3. Recórrer a el deute públic, ja que la normativa europea obliga a vendre-la en el mercat de capitals que fixa la taxa d’interès, la qual cosa impedeix que l'estat controle el preu del seu deute.

Per tant, s'imposa la necessitat de canviar aquest model per a proporcionar béns i serveis necessaris a totes les persones i garantir-los els drets humans. De manera que permeta una producció sostenible de béns i serveis necessaris, i la seua justa distribució social, però sobretot, ha de permetre solucionar la falta d'equilibri generacional integrant la mà d'obra jove migrant, la que ha anat i la que arriba d'altres terres a la recerca d'una vida digna, per a garantir el sistema públic de pensions. 

Un estat sobirà, fort, amb un sistema fiscal just, basat en la imposició directa i progressiva, permetria que el sistema públic de pensions garantira unes prestacions dignes a totes les persones que ostenten el dret a percebre-les.

Per tot açò, enfront dels qui argumenten la insostenibilitat del sistema públic de pensions per a convertir aquest dret en un negoci més, les associacions i organitzacions que integren la plataforma En Defensa del Sistema Públic de Pensions (*) reivindiquem:
 • Els sistemes públics han de garantir les prestacions a través dels PGE com qualsevol altra despesa d'Estat.
 • Les pensions mínimes, contributives i no contributives, s'equipararan, com a mínim, al salari mínim interprofessional.
 • Garantir la cotització de qualsevol tipus de contracte i el poder adquisitiu de les actuals i futures pensionistes, establint un criteri de proporcionalitat d'acord al salari.
 • Recuperar el poder adquisitiu de les pensions de 2011, any en que es van congelar per primera vegada.  L'increment correspondrà a la sumatòria dels percentatges de l’IPC, des d'eixe any, fins a la data en què s’aprova la dita recuperació.
 • Eliminació dels límits màxims de cotització
 • Acabar amb l’escletxa existent en les retribucions d’homes i dones, causades per la discriminació en salaris i la no cotització de les dones. 
 • La derogació de les dos últimes reformes laborals i establir un nou marc de relacions laborals. 
 • La derogació de les dos últimes reformes del sistema de pensions. 
 • Que s’establisca un debat públic i profund sobre el Sistema Públic de Pensions amb participació real i efectiva de totes les forces social.
Salvemos el sistema público de pensiones.
La preocupación por la financiación del sistema público de pensiones es un tema recurrente en la prensa, las tertulias y en el debate político. Pero pocos alertan de la necesidad de recuperar la soberanía monetaria para resolver los problemas de financiación que padecen los estados europeos del sur, que ahogados por las imposiciones de Bruselas intentan atraer capitales extranjeros a cambio de importantes rebajas fiscales y de cesión de soberanía a favor de las transnacionales. 

Pero el problema no es la falta de dinero para financiar las pensiones, sino la capacidad de los estados para emitir dinero cuando es necesario, ya que este modelo no permite al estado español:
 1. Emitir su propia moneda, al haber cedido su soberanía a la UE.   
 2.  Financiarse con impuestos sin ahogar a los trabajadores, sustentadores de la recaudación tributaria, ya que la normativa europea permite a las empresas deslocalizarse en busca de la menor tributación.
 3.   Recurrir a la deuda pública, ya que la normativa europea obliga a venderla en el mercado de capitales donde es adquirida por los buitres, lo que impide que el estado controle los precios de su deuda.
Por tanto, se impone la necesidad de cambiar este modelo para proporcionar bienes y servicios necesarios a todas las personas y garantizarles los derechos humanos. De manera que permita una producción sostenible de bienes y servicios necesarios, y su justa distribución social, pero sobre todo, ha de permitir solucionar la falta de equilibrio generacional integrando la mano de obra joven migrante, la que ha marchado y la que llega de otras tierras en busca de una vida digna, para garantizar el sistema público de pensiones. 

Un estado soberano, fuerte, con un sistema fiscal justo, basado en la imposición directa y progresiva, permitiría que el sistema público de pensiones garantizara unas prestaciones dignas a todas las personas que ostenten el derecho a percibirlas.

Por todo ello, frente a quienes argumentan la insostenibilidad del sistema público de pensiones para convertir este derecho en un negocio más, las asociaciones y organizaciones que integran la plataforma En Defensa del Sistema Públic de Pensions (*) reivindicamos:
·    Los sistemas públicos deben garantizar las prestaciones a través de los PGE como cualquier otro gasto de Estado.
·  Las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, se equipararán como mínimo, al salario mínimo interprofesional.
·   Garantizar la cotización de todo tipo de contrato y el poder adquisitivo de las actuales y futuras pensionistas, estableciendo un criterio de proporcionalidad de acuerdo al salario.
·  Recuperar el poder adquisitivo de las pensiones del 2011, año en que se congelaron por primera vez.
·   El incremento corresponderá a la sumatoria de los porcentajes del IPC, desde ese año, hasta la fecha en que se apruebe dicha recuperación.
·   Eliminación de los topes máximos de cotización.
·  Acabar con la brecha existente en las retribuciones de hombres y mujeres, causadas por la discriminación en salarios y la no cotización de las mujeres
· La derogación de las dos últimas reformas laborales y establecer un nuevo marco de relaciones laborales.
·    La derogación de las dos últimas reformas del sistema de pensiones.
·   Que se establezca un debate público y profundo sobre el Sistema Público de Pensiones con participación real y efectiva de todas las fuerzas sociales.

(*)Ara Benicàssim, CGT Cs, Castelló en Moviment, CCOO, EU PV, Iai@flautas, Intersindical Valenciana, PCPE, CUO Cs, Col·lectiu Betxí, Compromís Cs, PDaD Cs, No als Tractas Desiguals..